Turiturian ni Raja Sisingamangaraja XII

Turiturian ni Raja Sisingamangaraja XII
Turiturian ni Raja Sisingamangaraja XII
Dungkon na hea i masa, ima parro ni si Pongki Nangolngolan laho mangarongrong harajaon ni Amana Sisingamangaraja na pasampuluhon (X) sian nagori Pagaruyung; nang pe naung tangkas nian diboto raja Sisingamangaraja pasampulusadahon (XI) do muse: na tartahop do ia si Pongki Nangolngolan binuat ni bangso partungkum Bolanda, ima di masa ni uluan nasida uju ro martungkum diluat i na margoar si Von Amerongen, di sada inganan partabuniananna dingkan huta na margoar: Air Bangis. Jala, na laos nidabu nasida do uhuman tu galebut i tingki i, marhite uhuman na tung mansai posi. Alani i, asa tung apala jaga dohot manat situtu do raja i, ima Ompu Sohahuoan, laho mangotapi angka rumang ni na masa muse tu joloan ni ari sisongon i.

Asa dilaon-laon ni ari, dung do ro Ompui si Nommensen, dohot si Van Der Tuuk, dohot si Junghun laho manopot tano Batak, ima tano na ginonggoman ni raja i Sisingamangaraja pasampulusadahon (XI), marhite turgas nasida be sian nagarina, isarana: laho pararathon barita ni ugamo hakaristenon, suang songoni dohot na mangurupi raja i pe nasida muse ro di angka parripena, ima sian sada rumang ni sahit na tung mansai porsuk tingki i, jala na mura bali, na margoar: sahit begu antuk manang nidokna kolera. Jala, laos binuat ni sahit i do nang parmate ni raja Sisingamangaraja na pasampulusadahon (XI) muse. Alai alani jaga ni raja i, pola do gabe dituhas raja i si Van Der Tuuk na tulang ni si Raja Mangalambung, ima dongan marsumbang ni si Hapatihan. Alani i, bungkas do si Van Der Tuuk sian Bakara dibahen biar ni rohana di parmaraan na boi masa tagamonna sian raja i Sisingamangaraja pasampulusadahon (XI).

Dung diboto raja i naung lam matua ibana jala huhut sai marsahit-sahit, songon nidok ni pandohan ma antong: butarbutar mataktak, butarbutar maningki i, molo mate pe Amana, adong do anakna maningki i, asa didok raja i ma tu ianakhonna si Pallupuk (Ompu Tuan Nabolon), ima tubu ni soripadana na parjolo, sian boru Aritonang (ima na sian huta Nagodang, Muara): asa ibana ma na manorushon harajaonna i songon singkatna; ala huhut: naso tuk i dope hatiha i diboto raja i umur ni anggidolina si Patuan Bosar (Ompu Pulobatu), ima tubu ni soripadana sipaidua sian boru Situmorang; molo gabe mamintor pamasaon nasida didok rohana tingki i ulaon na paduru piso gaja dompak. Alani i, sanga do marpiga-piga leleng jolo si Pallupuk mandalanhon harajaon ni Amana si Singamangaraja na pasampulusadahon (XI) di tano Batak. Asa ibana do na sai laho mardalan tu ganup angka luat dohot bius ni torop Raja, laho pasahat tona dohot na pademak angka parmusuan.

Alai dung hira tang umur ni si Patuan Bosar (Ompu Pulobatu), marhata jala martahi ma saluhut angka raja-raja bius patane, bale onan Balige. Saluhutna ma nasida na adong di bonapasogit tano Balige raja i satolop, asa dipatupa ma ulaon na mamillit sian ianakhon ni raja i, ima si Pallupuk dohot si Patuan Bosar. Asa dapot antong diboto natorop i sian nasida nadua: ise do naminiahan ni Mulajadi Nabolon laho manjujung harajaon ni si Singamangaraja gabe singkat ni Amana.

Dung dititi ari laho bahen tingki pangujianon di nasida nadua, dipasingkop ma dohot sude nasa na ringkot mangambangi ulaon i. Diusung ma dohot angka pusaha hasontion di harajaon ni Sisingamangaraja tu inganan lobuan nagodang tu antaran na bidang i. Diboan ma piso gaja dompak, ima piso naniumpat marsillam-sillam pinasarung marungut-ungut, dohot hujur sane hujur siringis, ima hujur sitonggo mual i. Dang hatadingan, piso pangabas pe diboan ma, ima piso siabas begu jau siabas begu toba, songoni dohot lage-lage haomasan, tabu-tabu sitarapullang, tumtuman sortali sintara malam, nang dohot hoda sihapas pili.

Asa digondangi jala dipatortor ma nasida nadua ianakhon ni raja i di lobuan nagodang di antaran na bidang i marsingkat soring; nahinaliangan ni torop halak di bius patane, bale onan Balige. Dung i, dimangmang ma junjungan ni bius godang i, i ma sahalak Pande Nabolon. Disahalahon jala ditonggohon ibana ma tu Ompu Mulajadi Nabolon, tu Debata Natolu, dohot tu hasontian ni Ompu Raja Singamangaraja, asa tangkas dipatuduhon: manang ise do naminiahanna laho manjunjung harajaon ni raja Sisingamangaraja, udutna. 

Jadi, ala naung sanga i dijujung si Raja Pallupuk harajaon ni Amanai uju ngoluna, jala ala na laos ibana i huhut anak sihahaan dipartubu, laos tu ibana do parjolo dipasahat pangujianon i; asa patuduhononna hasontionna. Asa sian ombas manogot ni ari i ma ditontuhon Pande Nabolon gondang di ibana sahat ro di na hos ari, jala sian ombas guling ni ari ma muse tu na bot ia gondang di anggina si Patuan Bosar (Ompu Pulobatu).
Jadi ma songoni. Dung i diuji ma parjolo Raja Pallupuk. Digondangi ma ibana mamuhai sian ombas parnangkok ni mataniari sahat tu na hos ari. Alai ndang adong na boi dipaturo manang ditonggo ibana nanggo sada sian tanda ni sahala hasontion. Ditortorhon jala ditonggohon pe hujur sane hujur singiris i asa mangido udan, alai ndang marna ro udan. Dung i muse, naeng umpatonna pe piso Gaja Dompak i, alai ndang ra mumpat piso i sian bagasan sarungna. Dijou ibana ma muse hoda hundangan sihapas pili i asa ro tu ibana, ipe ndang olo ro mandapothon Raja Pallupuk. Parpudi, diabashon ibana ma piso pangabas i, ipe ndang adong lapatanna; ala so adong manang gabe marsimangot piso i dung ditiop ibana.

Dung i ro ma Pande Nabolon didok ma tu si Raja Pallupuk: "Nunga sae be tingki ni gondangmu ale Rajanami, Pallupuk. Hundul ma hamu jolo, asa dibahen anggim si Patuan Bosar (Ompu Pulobatu) ma di ibana muse gondangna, ai nunga tu milingna nama ari," ninna. Dung i, hundul ma Raja Pallupuk. Alai dang piga dan, marsurak ma dibege ibana torop jolma, nunga songon na paimahon tortor ni raja na imbaru nama begeon panghuling ni surak nasida i di si Patuan Bosar; ai tung renta antong sude nasida begeon mariaia jala manghata angka hata sihoras-horas.

Dung singkop diatur lage si pitulampis laho inganan panortoron ni si Patuan Bosar, mangulahi dipadenggan ma muse sude nasa ula-ula i tu hundulanna. Disi dipatubegehon angka pande uning-uningan i angka ula-ulana i, denggan ma angka i antong manghuling. Tung anit be nama soara ni taganing i begeon ni sipareon dung dipalu, dos hira na manghatai simarnoninoni i. Situmoar pe muse dung diombus nunga sai songon na mamingkas manariur soarana, sai songon na marende-ende i begeon ala ni domuna takna tu serser ni hesekna, gabe geok ma di sipareon ni na umbegesa. Disi ojak muse duansa simanjojak ni Ompu Pulobatu tu lage sipitu lampis panortoranna i, nunga pintor marhobot be langit tinutupan ni angka ombun, jala margorok-gorok ma langit tanda ni na naeng ro udan. Dung i, manomba-nomba ma tangan ni si Patuan Bosar adop tu ginjang, asa manomba ibana tu Mulajadi Nabolon, tu Debata Natolu, tu sahala ni suru-suruan parhalado, dohot tu sahala ni Ompu Siraja Batak.

Lam marhobot ma ia langit, jala dang sadia leleng muse marbujogo ma tarbege udan ro songon natinompashon. Dung i, dipangido raja i ma parjolo tu Raja Panuturi Pande Nabolon i piso gaja dompak, ima pusaha hasontion ni Amana i Raja Sisingamangaraja. Ditortorhon raja i ma i jala ditonggohon, disahalahon ma i muse tu angka sahala ni Ompu na santi; asa dipaloas i didok roha ni raja i umpatonna nalnal idaon ni situan natorop. Disintak raja i ma piso i asa mambuat i sian bagas sarungna. Pintor mamalsak ma sillam tutu tu anak ni mata ni angka jolma na marnidasa. Siloan ma deba sian natorop i, ala so tahan simalolongna be laho marnida. Ia dung muse dipasarung raja i piso i, toho, marungut-ungut do piso i muse tarbege, sai patungoripon panghuling ni soarana. 

Dung salpu dipangido raja i piso gaja dompak, piso pangabas ma udutna. Ditonggo raja i ma i tu sahala hasontion ni piso i. Dang piga dan, marsoluk ma i tu piso i. Diabashon raja i ma i tu desa naualu luhutan ni bindu matoga, jadi pintor sumisi ma ombun i patiurhon langit i muse. Mamilngas ma dungkon ni i mataniari laho maninar angka na ganup na matonu binuat ni udan sinangkinondi. Dung i, dijou raja i ma muse hoda hundangan sihapas pili i. Marihe-ihe ma hoda i ro mandapothon raja i tu tonga ni lobuan i. Asa ndang pola mamorut tali manang jorat ni hoda raja i, pintor nangkok ma ibana manghunduli hoda sihapas pili i. Dienjak raja i ma hoda i laho marhaliang-haliang tu tonga ni lobuan i. Asa dungkon na songoni i, natorop i pe marsurak-surak ma jala mariaia, huhut ma nasida be mandok angka hata sihoras-horas. Dung sidung sude pangujianon i di nasida nadua; asa mamillit ise raja Sisingamangaraja singkat ni Amana, diuduti ma muse ulaon i tu na pasahathon patuan Sisingamangaraja tu si Patuan Bosar (Ompu Pulobatu). Pampe ma sahala harajaon ni Amana i tu ibana, jala digoar ma ibana dungkon ni i gabe Sisingamangaraja na pasampuluduahon (XII).

Dung naung songon i na masa i, jala nang pe tardok poso dope tingki i umur ni si Patuan Bosar naung pintor pampe i tu ibana harajaon raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) bahen singkat ni Amana, dang pala dia i ianggo di roha ni si Raja Pallupuk. Tung lela do rohana maradophon anggina i. Dang gabe tubu bada di roha ni si Pallupuk muse dungkon na pampe i tu anggina harajaon i; nang pe naung sanga hian didalanhon ibana harajaon i uju dingolu ni Amana marsadia leleng. Gariada, tung tanggo do tarida hasadaan ni roha nasida na martinodohon na saama pulik ina i, ima marhite paraloanna tu bangso partungkum Bolanda dohot nasa halak sibontar mata. Ala tarboto do na sahali: na laho do si Pallupuk mardalani tu humaliang bius ni tano Batak, mandok: asa unang ra nasida manggarar seo ianggo tu bangso partungkum Bolanda. Asa umangat ma i didok si Pallupuk lehonon nasida tu harajaon ni Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII); molo pe na ingkon do i pasahaton nasida.

Jadi ma songoni. Alai alani pambahenanna i, tung patubu rimas na marsigorgor do i dibagas ate-ate ni bangso partungkum Bolanda. Sian i, marnehet-nehet torus jala leleng ma sobu parporangan di nasida na dua horong. Ai boha pe, ndada na laho bolas didok roha ni bangso partungkum Bolanda ontangonna harajaon naniuluhon ni raja i asa olo mardame-dame manang gabe balikna ro mangurupi nasida. Nunga dipingkiri raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) hian i nian andorang so diulahon si Pallupuk songoni, ala dung dirajumi raja i: nunga tung tanggo partahanan dohot parik ni harajaon na ginonggomanna i, naung pinauli ni Amanasida hian, ima raja i Sisingamangaraja pasampulusadahon (XI); managam molo bait dia masa muse di sada tingki parporangan tu luat nanirajaanna.

Tudos songon hahana si Pallupuk, raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) pe sai ringgas do laho mardalani tumopot humaliang ni luat na ginonggomanna i. Sai laho do tong mebat raja i tu angka nagori parbolatan ni tano Batak, isarana tu nagori Anse dohot nagori na asing pe na dingkan habinsaran. Marhite angka pardalanan ni raja i, marpanghorhon do i tutu tu harajaon na ginonggomanna, ala gabe olo do angka nagori naniebatanna i mangurupi ibana uju naung lamu ganas i bangso partungkum Bolanda laho mamorangi asa marsuasaehon tano Batak. Alai, ndada na holan mebat boti raja i molo pe laho borhat ibana tu torop luat. Deba sian i, na manandanghon hadatuon dohot alemuna do raja i tu angka torop datu dohot ulubalang; asing ni na patudu holongna ibana laho mangurupi pangisi ni huta i marhite pambahenan naung dung i hian diulahon Ompungna raja Sisingamangaraja na palimahon (V), ima marhite na gabe sahalak na pogos ibana asa tumanda pangalaho ni angka parripena. Sian i, diurupi raja Ompu Pulobatu do nasida niebatanna i laho manonggohon asa ro udan, ala sipata do nunga masa logo ni ari sinanggar-nanggar di luat nanidapothonna i. Angkup ni i, huhut do raja i manguhum angka jolma na tongon didapot raja i so mangulahon pintor tu donganna; ima uju na marrumanghon sada halak na pogos i ibana ro. Jala tung sada raja na hasantian do tutu raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) diboto torop halak. Ai tung bolas do raja i diingot halak paruarhon mata mual tombal na mangantukhon tungkotnai sambing ibana tu tano. 

Na apala diingot roha ni jolma, ima batang aek na metmet donokhon ni luat Bakara, na margoar Aek Sipangolu. Ima batang aek na hea i gabe inganan paridian ni raja i. Jala na laos gabe inganan ni torop halak i muse marroan asa mandaoni sahitna, pola do marroan dohot sian luat sihadaoan. Na mambahen longang, gari sanga do uju i rumar angka bagas naung somal hinan gabe inganan ni angka na marsahit; ala nunga dirgos be be angka jolma i dungkon laho nasida maridi tu Aek Sipangolu.

Dung tarbortik tu bangso partungkum Bolanda na adong aek sisongon i di luat naginonggoman ni raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII), lam dionjati nasida ma paranganna tusi; asa manghahap inganan i. Gabe marseo ma inganan i muse dibahen bangso partungkum Bolanda tu manang ise pe na ro laho marubat tusi. Dung diboto raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) na masa i, tung dihasogohon rohana ma sandok halak sibontar mata na adong di luat ginonggomanna tano Batak. Dihasogohon raja i ma muse dohot si Nommensen, naung mamaritahon hakaristenon i tu torop huta di tano Batak, jala naung gabe bahat i nuaeng halak na mangihuthon ibana diboto raja i. Laos Raja i sandiri do dohot hahana si Pallupuk hatiha i na manguluhon paraloan tu bangso sibontar mata dohot tu huta naung sanga i kinaristenhon ni si Nommensen. 

Alani i, sai na hurang tibu ma didok roha ni bangso partungkum Bolanda dapot nasida manangkup raja i. Alai, nang pe naung piga-piga hali sai hira na naing dapot nama ditahop nasida raja i, sai tongtong do bolas raja i malua. Gariada, boi dope jotjot Sisingamangaraja diboto Bolanda sai ro mebat tu luat Silundung sian naso pamotoan nasida manang sadihari tusi borhatna. Ai boi do didok deba raja i marhalindo, ima angka nasida na sanga hian tangkas tumanda ibana. Alani naso gira dapot i raja i, sai lam ditambu bangso partungkum Bolanda ma muse paranganna sian Sibolga, huhut laho mangadopi na masa na pinatupa ni raja i nasida di Bahal Batu dohot di Sipoholon.

Nunga tung manehenehe nama dohonon bangso partungkum Bolanda asa mamboto didia do partabunianan ni raja i sian torop jolma. Pola do gari dipamasa nasida partungkum i tamitami na godang, silehononna tu manang ise pe na giot sian parripe i laho paboahonsa. Alai sude jolma i dos tu halak naung pinopaan do, ala so mangate agia ise pe sian nasida pabotohon inganan partabunianan ni raja i; nang pe naung dipanangkok bangso partungkum Bolanda muse tamitamina i sahat tu na toluhali lompit balgana.

Nunga tung mamunsu be sogo ni roha ni bangso partungkum Bolanda di raja i Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII), alani na sai so dompak i ibana mangalo nasida. Ai sai songon na disoro-sorohon do parniahapan ni bangso partungkum Bolanda marnida paraloan nabinahen ni raja i maradophon nasida molo patontang. Nunga sai loja be bangso partungkum Bolanda dibahen raja i mangulului dalan: songon dia do dalan na denggan laho sibahenonna asa dapot nasida manahop raja i; ai gari tung holiholi ni Amana pe, ima raja Sisingamangaraja pasampulusadahon (XI), sai dohot do dilanja Ompu Pulobatu dohot si Pallupuk manang tudia pe nasida laho uju di paraloannasida maradophon bangso partungkum Bolanda. Jala sai rap do dohot mangurupi ibana angka ianakhon ni rajai, ima si Patuan Nagari, si Patuan Anggi, nang boruna si Lopian. Angka ianakhonna na asing pe, isarana si Buntal, si Sabidan, si Panghilim, si Mangarandang, si Barita, ima angka ianakhonna na mansai metmet-metmet i dope, sai dohot do i dipaboan-boan raja i diboto bangso partungkum Bolanda. Ai ganup ro parangan ni bangso partungkum Bolanda laho manahop raja i, sai bolas do raja i malua. Jala tung so ise sian pomparan ni raja i pe na boi dapot nasida partungkum i asa tabanonna, ai sai jalo-jalo do ditabunihon raja i nasida di sada-sada inganan naso binoto ni manang ise; ala diboto raja i do: na bolas do muse nasida angka ianakhonna manang sian ripena na onom i bahenon ni bangso partungkum Bolanda gabe ompan laho parohon ibana asa tahopon nasida. 

Dirajumi bangso partungkum Bolanda ma saluhutna angka i: ai asing ni na hasantian hape raja i, dohot do tang diibana isara parporangon. Jala tung ingkon tibu do boi luluan nasida didok rohana usat ni i.
Di sada tingki, adong ma arimbos dibege bangso partungkum Bolanda taringot tu raja i Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII). Ima na mandok: 'Na ingkon muli do raja i marhite sian dalan ni Huta Tinggi, manang so i sian Lintong Nihuta, molo marhitehon tur do ibana ro mandapothon luat naginonggomanna i. Manang so i, molo na marhite sian dalan aek pe raja i mamolus, ingkon sian pulo Pandopur dohot Nainggolan, ima huta naung hinuasoan ni si Raja Huksa dongan ni Nommensen i do na laho sidalananna'. 

Alani i, martahi ma bangso partungkum Bolanda manahop raja i di dalan-dalan naung ginoaran onteng. Hape tung arimbos ni raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII) i pe molo adong ma na boi dapot ni bangso partungkum i. Nang pe naung manojom muse parangan ni partungkum i tu Bakara sian i, alai tontong do so adong dapot nasida raja i disi; ala adong do dohonon sahat tu na onom hali tula raja i naso binoto ni halak bangso partungkum Bolanda manang didia martabuni. Hape na laho do raja i tungkan atara ni huta Laguboti, andorang so manaborang ibana sian i tu Tomok Samosir. Asa sian i ma muse tolhas raja i tu dolok-dolok na di Samosir, dung pe i asa tu Bakara; laho mangaturhon paraloan-paraloan na metmet muse sian i raja i tu bangso partungkum Bolanda di Tanggabatu, di Lintong Nihuta, dohot di lan huta na asing.

Alai, sai lam sumurut ma jolma na olo mangurupi paraloan ni raja i dompak bangso partungkum Bolanda, ala huhut marnida nasida: naung lam torop i parangan ni bangso Bolanda, jala huhut na sai adong i muse sipamatamata ni bangso i na mian manang didia pe suhi ni hutana. Alani i, lam tarojur ma raja i, pola do munsat ibana dao sahat tu tano Dairi. Alai nang pe naung disi raja i, tongtong do dipatupa raja i paraloanna maradophon bangso partungkum, ima marhite na mamorangi inganan naung hinuasoan ni bangso partungkum i ibana di huta namargoar Butar. Rongom ma ro muse tu Butar parangan ni bangso partungkum Bolanda laho manahop raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII), alai munsat ma tibu muse raja i sian i tungkan tano Pakpak, ima dingkan manabia ni tao Toba. Sian i, tongtong do dipatupa rajai muse paraloanna tu bangso partungkum Bolanda, ima paraloan na dingkan habinsaran ni tao Toba i. Hira i ma paraloan na tarbilang di bangso partungkum Bolanda dibahen raja i, ala nang pe tung adong paraloan ni raja i angka na asing, tung paraloan na dao ummetmet nama i didok roha nasida, naso pola tama masuk i tu bagas bilang-bilanganna.

Alai dung na sai leleng i songoni, ima naso marna dapot i ditahop nasida raja i Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII); nang pe naung marhite songoni torop parangan naung niarahon nasida holan laho manangkup sasada ibana, gabe pangarimason ma sada uluan na tardok sahalak baoa na gasagasaon, ima uluan na tartumimbo sian angka uluan naung disi hinan, na margoar si Hans Christoffel. 
Ditungir-tungiri ibana ma apala manat inganan partabunianan ni raja i. Dapot ma inganan i di dingkan sada huta na margoar Sindias, sada huta dingkan ni sada dolok-dolok rongkanan ni huta Sionom Hudon, Parlilitan. 

Marhite sian isara parporangon naso somal niulahon ni bangso partungkum Bolanda ma dibahen uluan ni parangan si Hans Christoffel i isara nasida marporang uju ro nasida mandapothon inganan i laho manahop raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII). Ai tung marsalasala pitpit do dibodili parangan dohot uluan ni bangso partungkum na ro i nasa jolma najinumpangan nasida soada rosom. Diparsipal nasida ma manembahi angka jolma i marhite angka sinjata dohot rostaha. 

Dung naung lam torop diida marmatean angka parangan na balang roha tu nasida, ruar ma si Lopian dohot Amana laho mangalo parangan ni si Christoffel. Alai dapot ma dibuat bodil boru hasian ni raja i si Lopian. Dung naing mandok tinggang nama boruna i, ro ma raja i, ditangkup ma boruna i laos dihaol ma tu abinganna; asa boanonna hian dope didok rohana si Lopian sumisi sian inganan i tu inganan naso laho botoon ni agia ise pe sian bangso partungkum Bolanda. Alai, tarsubang ma raja i di angka alemu naung pineopna; binahen ni mudar ni boruna i naung sap i tiris manonui pamatangna. Gabe dapot ma dihilala raja i hansit ni piruru nabiningkasan ni bangso partungkum Bolanda i manombuk angka holiholi dohot dagingna; ala nunga mago be diibana gogo ni parsalision na adong i hian pineopna. Madabu ma raja i tu tano rap dohot boruna; naung jumolo i malua sian abinganna, jala naso sadia i paholang daona nasida nadua peak diatas ni tano i.

Dung dapot tarbodil didok roha ni uluan ni bangso partungkum Bolanda si Hans Christoffel raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII), lanjaonna ma bangke ni raja i didok rohana sian i, asa boanonna i tu besteng pusok ni huta inganan naung hinuasoanna; alai dang boi bangke i tarbuat nasida. Ai lohot do bangke ni raja i ditano i nang sai digogo nasida parangan ni si Christoffel laho manghandit asa boanonna. Dung i, sai lam tu bagasna do muse bangke ni raja i suruk masuk tu bagasan tano inganan hapeahanna i dungkon na sai niulahan ni parangan ni bangso partungkum i laho manghanditsa. Alani i, mulak boti do parangan ni bangso partungkum Bolanda sian inganan i so mamboan agia aha sian bangke ni raja Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII); nang pe adong muse piga-piga parbarita na mandok: na ditampul si Hans Christoffel do muse sada simanjujung ni parangan ni raja i, nanirajuman nasida hira umbuk rupana tu rupa ni raja i laho boanonna sian i bahen singkatna.

Jala laos diinganan hapeahanna i do dipajongjong udean ni raja i Sisingamangaraja pasampuluduahon (XII); nang pe dung dilaon-laon ni ari muse, marhite sanggim tano nabinuat sian atas inganan hapeahan ni raja i, dipatupa do muse udean ni raja i di Balige, asa tung haru dumonok i antong didok roha ni angka sisolhot ni raja i tu pusok rongkanan ni tano Batak. Sian i, marujung ma harajaon ni raja i Sisingamangaraja. Dang diuduti halak Batak be harajaonna i, ala lumehetan nama dietong jolma i dang pala be marraja bangso Batak molo di hajolmaon di na marsahoum. Tu Tuhan i nama umangat dihilala bangsoi nuaeng nasida marhuraja. Ai raja do tutu anak, suang songoni dohot boru ni halak Batak. Targoar raja do saluhutna nasida; nasa jolma pomparan ni Ompu i Si Raja Batak.


Panggurit: Marno Siagian

Post a Comment for "Turiturian ni Raja Sisingamangaraja XII"