Poda Nauli, Malua Sian Harobungan

Poda Nauli, Malua Sian Harobungan
Poda Nauli, Malua Sian Harobungan

Disada huta, adong ma magulang sada horbo tu bagasan sada sumur, ala naung disangkap angka jolma dang boi be haruar horbo i. Gabe dibahen ma haputusan, naeng dipasombu ma mate songoni horbo i dibagasan sumur i, laos tanomon songon i ma horbo i.

Asa unang muap bau ni bangke ni horbo i tu luat huta, jala asa dihungkupi ma sumur i unang adong be masa horbo magulang dibagas sumur i muse. Marsiadapari ma angka parhuta, laho manarui tano tu bagasan sumur i.

Sude do jolma siboan tano laos didabuhon ma tu bagas sumur i, alai ditingki ditompashon angka jolma tano sian ginjang, gabe hona ma tu tanggurung ni horbo i, laos dipahusor horbo i ma tanggurungna jala madabu ma tano i tu patna. Songon i ma ganup ro tano sian ginjang.

Gabe martambatamba ma timbo ni tano sidegeon ni horbo i. Laos sahat ma ujungna horbo i tu bibir ni sumur i marhitehite tano na ditompashon ni angka jolma i sian ginjang, laos gabe boi ma horbo i nangkok. Dang jadi be tartanom dibagas sumur i.

Songon i do tong parngoluon ni jolma di portibi on. Ditingki godang jolma na mambahen parungkilon tu hita, alai molo sabar do hita pasidinghon i, boi do i gabe dalan laho patamba pos ni roha di hita gabe manghorhon na denggan tu dirinta.

Na paduahon, ditingki adong jolma na marleas ni roha tu dirinta jala sai naeng mambahen hita gabe tu haporsuhon ni ngolunta, alai boi do i gabe baliksa na gabe mamboan pangomoan tu dirinta. 

Na didok disi, pasabar jala pasabam dirim di na mandalani angka parungkilon, ingkon tapuonmu do na tonggi soring ni angka hangaluton. Manang ise na olo marbenget ni roha, tung na so marisuang do angka na niulana.

Songon i ma sada turiturian manang poda nauli taringot na malua sian harobungan. Botima..

Post a Comment for "Poda Nauli, Malua Sian Harobungan"